E-mail: info@limmud.cz

GDPR

Pořadatel: Federace židovských obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, IČ: 00438341, mail: sekretariat@fzo.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Svým podpisem udělujete pořadateli Limmudu, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce. Účastník/zákonný zástupce dítěte byl poučen a souhlasí s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí FŽO a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Jedná se o údaje, které jsou pro nás při organizaci Limmudu nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu, organizaci a zajištění Limmudu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu Vám budeme moci zasílat relevantní informace týkající se našich akcí. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští ročník. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Stejně tak souhlasím s použitím zvukových, obrazových či jiných záznamů osob uvedených v části přihlášky jako součásti propagačních materiálů a aktivit FŽO. Účastník/zákonný zástupce bere na vědomí, že má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu FŽO. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním. Účastník/ zákonný zástupce bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po FŽO informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, požadovat po FŽO vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u FŽO přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po FŽO výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na FŽO nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.